Uitgangspunten voor overheidscommunicatie

De overheid moet bereikbaar, herkenbaar en transparant zijn voor burgers. Dat zijn enkele van de uitgangspunten van overheidscommunicatie. Er zijn ook afspraken over de inzet van social media en de omgang met journalistiek.

Kaders voor communicatieprofessionals

De burger heeft recht op informatie van de overheid. Burgers moeten het beleid van de overheid kunnen beoordelen en beïnvloeden. Deze informatieplicht van de overheid is vastgelegd in de Grondwet en de Wet Open Overheid.

De VoorlichtingsRaad heeft richtlijnen en handreikingen gemaakt, die zijn gebaseerd op de wet. De Uitgangspunten overheidscommunicatie (de 'principia') zijn de belangrijkste. Communicatieprofessionals bij het Rijk houden zich aan deze afspraken.

Zo moet de overheid bijvoorbeeld altijd duidelijk als afzender worden benoemd. Ook is de communicatie van de Rijksoverheid altijd gericht op de inhoud van beleid en niet op de persoonlijke 'imagebuilding' van bewindspersonen. En de Rijksoverheid maakt in haar communicatie altijd melding van de beleidsfase waarop de informatie betrekking heeft: is het al door het parlement aanvaard of niet?

Overlegorganen overheidscommunicatie

Het belangrijkste interdepartementale overlegorgaan op het gebied van overheidscommunicatie is de Voorlichtingsraad (VoRa). De VoRa is een onafhankelijke ambtelijke adviesraad op het gebied van overheidscommunicatie. Leden van de VoRa zijn de directeuren Communicatie van de ministeries. 

De Commissie Rijksoverheidscommunicatie (CRC) adviseert de VoRa gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling (en afstemming) van gemeenschappelijk beleid op het gebied van corporate communicatie, beleidscommunicatie, interne communicatie en de inzet van online communicatie.