Professionalisering

De communicatieprofessionals binnen de Rijksoverheid moeten goed geëquipeerd zijn om de communicatie van en binnen de Rijksoverheid te organiseren, te ondersteunen en uit te voeren. De Rijksoverheid investeert dus in de professionalisering van de overheidscommunicatie.

De commissie-Wallage (2001) heeft met haar rapport In dienst van de democratie voor een extra impuls voor professionalisering van de communicatiediscipline binnen de Rijksoverheid gezorgd. Sinds die tijd investeert de Rijksoverheid structureel in professionalisering van de overheidscommunicatie. De departementen nemen zelf hun professionalisering ter hand. De Academie voor Overheidscommunicatie van Dienst Publiek en Communicatie – onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken – ondersteunt daarbij en heeft een opleidingsaanbod voor alle communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid. Voor de rijksbrede professionalisering is er het jaarprogramma van de Voorlichtingsraad, waarin de raad zijn ambities voor een gezamenlijke communicatie opneemt.

Visie op leren

Inmiddels is er een rijksbrede visie op leren binnen de Rijksoverheid. De kern van die visie luidt: ‘Leren en ontwikkelen is essentieel voor een goed functioneren van de Rijksdienst, nu en in de toekomst. Permanente educatie is essentieel om als overheid een toereikende kennispositie te hebben op de verschillende terreinen waarbinnen het Rijk actief is. Daarnaast is permanente educatie nodig om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken.’ Binnen deze visie past de professionalisering van de communicatiediscipline zoals de Academie die voor ogen heeft.

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid. Zij is opgericht om de professionalisering van rijksambtenaren structureel te ondersteunen. De Academie brengt mensen en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar en zorgt ervoor dat die kennis geborgd en verspreid wordt. Dit komt samen in het opleidingsaanbod voor communicatieprofessionals.

Competentieprofielen

Om met elkaar in dezelfde taal te praten over professionalisering en inzetbaarheid, heeft de Voorlichtingsraad (VoRa) competentieprofielen beschreven, die uitdrukt wat er van de verschillende functies in de communicatiediscipline wordt verwacht. Uitgangspunt van de profielen is het Functiegebouw Rijk (FGR). De profielen beschrijven de complexiteit van de context waarin de communicatieprofessional moet functioneren, en de manier waarop hij zijn werk aanpak.