Het Public Design Wiel

Het Public Design Wiel geeft de verschillende fases van public design weer. Public design is een methode waarbij je samen met betrokkenen op zoek gaat naar het échte vraagstuk en mogelijke oplossingen.

Wiel met de zes stappen van public design

Wat is public design

Lees hier wat public design is en wanneer het voor jou bruikbaar is.

Hoe werkt het Public Design Wiel

Het Public Design Wiel geeft de 6 stappen van public design weer. In de eerste stappen ligt de focus op het onderzoeken van het vraagstuk waarvoor overheid en betrokkenen staan. Door het begrijpen van de context en de drijfveren en onderliggende behoeften  van betrokkenen. Daarna kan er gewerkt worden aan een oplossing. Dit gebeurt in verschillende ‘iteraties’ waarbij mogelijke oplossingsrichtingen op basis van feedback van betrokkenen worden aangescherpt.

In totaal worden 6 stappen doorlopen, waarbij iedereen actief wordt betrokken.

Stap 1: Ambitie (formuleren designvraag)

De eerste fase draait om het scherp krijgen van hoe het probleem zich manifesteert en wie ermee te maken hebben. Het team wordt samengesteld, rollen verdeeld en een planning gemaakt.

Stap 2: Empathie (ophalen inzichten)

Door gesprekken met belanghebbenden te voeren wordt hun belevingswereld in kaart gebracht. Begrip van hun ervaringen, wensen en behoeften geeft inzicht in de context van het probleem.

Stap 3: (Her)definitie (reframen designvraag)

In een sessie met het team wordt het probleem ge(her)definieerd op basis van inzichten uit de empathie fase. Volgens dit nieuwe denkkader worden het doel en de aanpak aangescherpt.

Stap 4: Ideeëngeneratie (bedenken mogelijke oplossingsrichtingen)

In een sessie met het team worden eerst oplossingen geschetst. Deze worden vervolgens in co-creatie met belanghebbenden beoordeeld, verder uitgewerkt en aangevuld.

Stap 5: Tastbaar concept (tastbaar maken oplossingsrichtingen)

De meest kansrijke ideeën worden gekozen en uitgewerkt tot een tastbaar concept. Het concept geeft een eerste testbare versie van de oplossing weer; nog geen ‘af’ product.

Stap 6: Test en evaluatie

Het concept wordt aan belanghebbenden voorgelegd. Met deze input wordt het concept verbeterd. De fase herhaalt zich tot het tastbare concept, de oplossing, klaar is voor implementatie.

Meer informatie

Meer toelichting over het gebruik van het wiel staat in de handreiking Design bij de (Rijks)overheid (pdf). Bij het uitvoeren van de stappen kun je canvassen en werkbladen gebruiken.