Ondersteuning bij inclusieve communicatie

Inclusieve communicatie vereist een omslag in het denken en doen van communicatieprofessionals bij de overheid. De leefwereld van de mensen om wie het gaat, staat daarbij centraal. De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) wil deze omslag bij de communicatiediscipline van de Rijksoverheid versnellen en aanjagen, zodat deze voldoende is toegerust om van inclusieve communicatie de norm te maken. Een divers personeelsbestand en een inclusieve organisatie en organisatiecultuur zijn daarbij randvoorwaarden.

Overheidscommunicatie voor iedereen begint bij onszelf

De gedachte 'overheidscommunicatie voor iedereen begint bij onszelf' staat centraal in onze aanpak. Inclusieve communicatie begint immers bij de communicatieprofessionals die voor Nederlanders werken.

Met onze activiteiten willen we de bewustwording rond nut en noodzaak van inclusieve communicatie binnen de betrokken organisaties bevorderen. Daarnaast stellen we de communicatieprofessionals die bij die organisaties werken, in staat om vanuit hun eigen expertise daadwerkelijk inclusief te communiceren. Hiervoor reiken we hulpmiddelen aan, faciliteren we ontmoetingen en delen we initiatieven en kennis.

Waar werken wij aan?

  1. inclusiever maken van de producten en diensten van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Hiermee ondersteunt DPC alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met de buitenwereld. Opdrachtgever: DPC
  2. verbeteren van de bewustwording en toepassing van diversiteit en inclusie op de DPC-werkvloer. Opdrachtgever: DPC
  3. bijdragen aan een inclusieaanpak voor het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Opdrachtgever: AZ
  4. inclusiever maken van de communicatie van de Rijksoverheid. Dit is een prioriteit in het meerjarig werkprogramma van de Voorlichtingsraad (VoRa) De kracht van contact. Opdrachtgever: Voorlichtingsraad.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

We hebben een enthousiasmerende, aanjagende en verbindende functie. We treden op als adviseur en sparringpartner. We werken vraaggestuurd en behoeftegericht. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en verbinden netwerken.

Met het oog op kennisdeling bieden wij de literatuurstudie Wie bereikt de (Rijks)overheid niet? en het onderzoeksrapport Kansen voor herkenbare publiekscommunicatie aan. Ook hebben we de ervaringsworkshop Inclusie, stap in de schoenen van een ander ontwikkeld. En we bieden gratis testpanels aan met de Stichting ABC, die opkomt voor laaggeletterden.

Meer weten of zelf bijdragen?

Wil je meer weten of bijdragen aan onze missie en activiteiten? Neem contact met ons op via een mail naar AZ-Inclusie@minaz.nl.