Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) & NEN-ISO/IEC 27001 en 27002

De Baseline informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) 2017 biedt 1 normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. Hierdoor is het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen.

Waar zorgt de BIR:2017 voor?

De BIR:2017 zorgt voor 1 heldere set afspraken. De uitwisseling van gegevens binnen de Rijksoverheid vindt zo op het juiste beveiligingsniveau plaats. Denk hierbij aan:

  • vertrouwelijkheid;
  • integriteit;
  • beschikbaarheid.

Formele basis en verplichting BIR:2017

De voor de overheid verplichte standaarden ISO27001/ISO27002 met aanvullingen zijn opgenomen in de BIR. De BIR TNK is voor de Rijksoverheid verplicht (pas toe of leg uit). De BIR:2017 TNK is tevens de rijksimplementatie van de informatiebeveiliging standaarden NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002. Deze staan op de lijsten met open standaarden van het College Standaardisatie. Daarom is de BIR:2017 TNK ook opgenomen in het Rijksregister I-standaarden.

Praktische uitvoering BIR:2017

Beheerders van communicatie- en informatiesystemen leggen jaarlijks verantwoording af over de informatiebeveiliging van en binnen het systeem. Om de BIR te kunnen uitvoeren zijn er verschillende handreikingen.

  • Sinds december 2017 is er de op het Tactisch Normenkader (TNK) afgestemde Operationele Handreiking Informatiebeveiliging. Deze handreiking bevat een operationalisering van maatregelen die in de BIR TNK worden genoemd. De handreiking is een levend document. Aanpassing en onderhoud is tegelijk met de BIR.
  • Naast de operationele handreiking zijn er ook nog een QuickScan BIR en een 'comply or explain'-procedure. De BIR Quick Scan is een instrument om te bepalen of de risico’s voor een proces met ondersteunende systemen voldoende door de BIR worden afgedekt. De BIR 'comply or explain'-procedure omvat zowel een explain-procedure voor de ministeries (specifieke voorzieningen) als een explain-procedure voor Shared Service Organisaties (generieke of gemeenschappelijke voorzieningen).

De standaard BIR cyclus ziet er als volgt uit:

  1. Voer een QuickScan uit om het Basis Beveiligings Niveau (BBN) te bepalen.
  2. Voer een Fit/Gap analyse uit conform het eerder bepaalde BBN.
  3. Laat, indien nodig, een Risicoanalyse uitvoeren. Hiermee worden de benodigde maatregelen bepaald, waarmee een acceptabel restrisico wordt bereikt.