Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sommige organisaties hebben persoonsgegevens van burgers nodig. Maar de burger heeft het recht op privacy en bescherming van zijn gegevens. Daarom zijn dienstverleners verplicht om persoonsgegevens goed te beschermen. En ze alleen te verwerken als ze daar een goede reden voor hebben. 

Formele basis en verplichting Wpb

Op basis de Europese verordening gegevensbescherming GDPR (General Data Protection Regulation in EU-vaktermen)  is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De Autoriteit Persoonsgegevens is beheerder/handhaver van deze wet.

Praktische uitvoering AVG

Elke vraag naar persoonsgegevens, in formulieren of op een andere manier, moet:

  • getoetst worden aan de AVG;
  • waar nodig voorgelegd worden aan de departementale functionaris voor de gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • en gepaard gaan met de geëiste begeleidende uitleg.

Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Unie als er sprake is van een passend beschermingsniveau.
In de praktijk betekent dit onder andere dat de Rijksoverheid mbt de verwerking van persoonsgegevens niet zonder meer gebruik kan maken van producten en/of diensten die op enigerlei wijze vallen onder wetgeving buiten de Europese Unie.

Voorbeeld:

De Verenigde Staten kent met haar Patriot-, Freedom- en CLOUD Acts een andere visie op privacy en persoonsgegevens. Hierdoor zijn webdiensten (o.a. webanalyse, clouddiensten en dergelijke) waarbij er persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, worden opgeslagen in de VS niet door de Rijksoverheid te gebruiken.

Om goed om te gaan met deze wetgeving verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, waar alle praktische informatie te vinden is.