Competentieprofiel moderne communicatieadviseur

In 2021 is een competentieprofiel opgesteld voor de 'moderne communicatieadviseur'. Daarin staat met welke veranderingen communicatieadviseurs in hun werk te maken hebben en welke competenties ze zouden moeten hebben.

De verandering

 • Er zijn meer stakeholders, die via meer kanalen communiceren en er is meer (zichtbare) polarisatie
 • Dossiers/onderwerpen zijn steeds minder afgebakend, meer organisatie-overstijgend
 • Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot meer complexiteit in de communicatie(opgave)
 • Het centraal stellen van de maatschappelijke opgave staat soms onder druk
 • De toegenomen digitalisering vraagt om zowel kennis van online technieken, en gebruik kunnen maken (interpreteren) van data

Krachtenveld

 • Er is steeds meer samenwerking in multidisciplinaire teams
 • De toenemende aandacht voor de impact van beleid op uitvoering en toezicht vraagt meer aandacht voor ketens en netwerk
 • In de waan van de dag is er vaak weinig aandacht voor reflectie en evaluatie
 • Lange termijn strategieën staan vaak onder druk door de actualiteit
 • ‘Communicatie is van iedereen’ vraagt om inzicht in kennis en vaardigheden van spelers, om te beginnen de eigen rol(len) van de communicatieadviseur
 • Belang van op het goede moment aan de juiste tafel te zitten is en blijft groot
 • Communicatieadviseurs hebben vaker een andere rol dan alleen adviseur, zoals projectleider (van communicatieprojecten) en facilitator

Kennis en ervaring

 • Kennis van verschillende instrumenten en methodieken, denk aan Factor C, stakeholdermanagement en dilemmalogica
 • Kunnen adviseren op alle communicatiemiddelen en de Rijksbrede afspraken hierover kennen
 • Gedragskennis kunnen toepassen
 • Taal – betekenis kunnen geven aan informatie voor de doelgroep
 • Beeld – weten wat de betekenis van beeld kan zijn
 • Bij taal- en beeldgebruik kennis van inclusieve communicatie kunnen toepassen

Competenties (en gedragsindicatoren die vaak genoemd zijn)

 • Analyseren – snel dossiers tot je nemen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingssensitiviteit – issues herkennen (= nieuwe competentie)
 • Samenwerken
 • Creativiteit –in scenario’s kunnen denken
 • Plannen en organiseren
 • Flexibiliteit – maar wel rolvast blijven
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht

Persoonskenmerken

 • Verbinder
 • Durf, tegen kunnen/durven spreken, lastige (ethische) kwesties aan de orde durven stellen
 • Empathie
 • Veerkracht
 • Leergierig– jezelf willen blijven ontwikkelen
 • Nieuwsgierig