Bewindspersonen op sociale media

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de overheidscommunicatie. Zij worden ingezet om beleid over het voetlicht te brengen, signalen op te halen en met verschillende doelgroepen te communiceren. Ook door bewindspersonen, want meer dan ooit fungeren zij als boegbeeld van beleid en geven zij het departement en kabinet ook op sociale media een gezicht.

Inleiding

Binnen de Rijksoverheid is het uitgangspunt dat bewindspersonen voor hun communicatie gebruikmaken van een corporate socialemedia-account. Deze notitie beschrijft welke regels en randvoorwaarden hieraan zijn verbonden en de ambtelijke ondersteuning.

Hiermee brengen we de inzet van de socialemediakanalen door bewindspersonen in lijn met de Uitgangspunten Overheidscommunicatie en wordt eventuele verwarring onder volgers alsmede (vermeende) vermenging zoveel mogelijk voorkomen.

Uitgangspunten overheidscommunicatie

De Uitgangspunten overheidscommunicatie vormen ook voor communicatie via sociale media het kader. Hierbij zijn onderstaande uitgangspunten het meest relevant:

  • Overheidscommunicatie gaat over beleid en organisatie: content die door de ambtelijke ondersteuning wordt geplaatst, moet altijd over beleid gaan. Deze content is niet gericht op de persoonlijke profilering van een bewindspersoon.
  • Geen vermenging: de communicatie van de Rijksoverheid wordt niet vervlochten met partijpolitieke belangen. Ambtelijke ondersteuning plaatst daarom nooit partijpolitieke content op de socialemediakanalen van bewindspersonen.
  • Herkenbaarheid: de burger heeft recht op transparante informatie van de Rijksoverheid. Om verkapte beïnvloeding te voorkomen, moet de communicatie te allen tijde herkenbaar zijn als afkomstig van de overheid. Op de socialemediakanalen van bewindspersonen moet het afzenderschap ondubbelzinnig duidelijk zijn: betreft het een bericht van de bewindspersoon in functie, van de partijpoliticus of van de privépersoon?

Uitgangspunt: corporate bewindspersonenaccount

Bij het aantreden van nieuwe bewindspersonen wordt vanuit de directie Communicatie geadviseerd gebruik te maken van een bewindspersonenaccount in corporate beheer. Een corporate bewindspersonenaccount sluit het beste aan bij de Uitgangspunten overheidscommunicatie: er kan immers geen twijfel bestaan over het afzender- en eigenaarschap van het account en er vindt geen vermenging plaats met partijpolitieke berichten. De ondersteuning is volledig ambtelijk en het beleid staat centraal.

Naarmate meer bewindspersonen kiezen voor een corporate bewindspersonenaccount én daarbij wordt gekozen voor eenduidige naam- en vormgeving, komt dat ook de rijksbrede eenduidigheid, uitstraling en herkenbaarheid ten goede. Op deze manier wordt ook duurzaam meer bereik – en daarmee resultaat van ambtelijke inspanningen – opgebouwd. De accounts blijven eigendom van de Rijksoverheid en de volgende bewindspersoon heeft automatisch beschikking over een relevant volgersbestand.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Voorlichtingsraad: car@minaz.nl.