Samenleven – van segmenten naar mensen

De verschillen in leefstijlen nemen toe en daardoor zijn mensen minder gemakkelijk in groepen op te delen. Denk aan ‘de ouderen’ die steeds minder homogeen zijn. Mensen verschillen op heel veel kenmerken, zoals opleidingsniveau, inkomen of religie. Soms kunnen verschillen problematisch worden, bijvoorbeeld wanneer er ongelijkheid optreedt. Dan worden het scheidslijnen. Dit wordt versterkt als media de scheidslijnen expliciet benoemen en werkt gevoelens van uitsluiting en onbehagen in de hand. Het maatschappelijk onbehagen neemt licht toe. Mensen maken zich zorgen over bijvoorbeeld de manier van samenleven en ervaren een gevoel van onmacht.