Uitvoeren webonderzoek

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) heeft namens de Rijksoverheid raamovereenkomsten met 4 onderzoeksbureaus voor het uitvoeren van webonderzoek voor websites van de Rijksoverheid. Alle website-eigenaren binnen de Rijksoverheid zijn verplicht zich aan de afgesloten raamovereenkomsten voor webonderzoek te houden.

Formele basis en verplichting webonderzoek

Praktische uitvoering webonderzoek

In de praktijk kun je behoefte hebben aan advies, maar ook aan specialisten van een specifieke methode van webonderzoek. Er zijn daarom 2 manieren waarop je gebruik kunt maken van de raamovereenkomsten:

 • Vraaggestuurd werken: hierbij staat jouw vraagstelling centraal. Bureaus moeten dan in staat zijn om een passende aanpak te bieden die jouw vraag zo goed mogelijk beantwoordt.
 • Specifieke onderzoeksmethode laten uitvoeren. Binnen de raamovereenkomst kun je 2 populaire vormen van webonderzoek laten uitvoeren: usabilitytests en online webonderzoek.

Deelnemende organisaties

De raamovereenkomsten zijn verplicht voor de volgende deelnemende organisaties:

Ministerie van Algemene Zaken:

 • Kerndepartement
 • Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

 • Kerndepartement
 • Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
 • FM Haaglanden
 • P-Direkt
 • Dienst van de Huurcommissie
 • Logius
 • Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
 • SSC-ICT
 • De Werkmaatschappij (DWM)
 • Rijksgebouwendienst (RGD)

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • Kerndepartement

Ministerie van Defensie:

 • Bestuursstaf
 • Koninklijke Marine
 • Koninklijke Landmacht
 • Koninklijke Luchtmacht
 • Koninklijke Marechaussee
 • Defensie Materieel Organisatie, inclusief agentschappen
 • Commando Diensten Centrum, inclusief agentschappen

Ministerie van Economische Zaken:

 • Kerndepartement
 • Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO, voorheen AgentschapNL)
 • Autoriteit Consument & Markt

Ministerie van Financiën:

 • Kerndepartement
 • Domeinen Roerende Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

 • Kerndepartement
 • Rijkswaterstaat
 • KNMI
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PbL)
 • Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Kerndepartement
 • Inspectie van het Onderwijs (IvhO)
 • Raad voor Cultuur (RvC)
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)
 • Erfgoedinspectie (EGI)
 • College voor Examens
 • Onderwijsraad (OR)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Nationaal Archief (NA)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • Kerndepartement
 • Inspectie SZW
 • Agentschap SZW

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

 • Kerndepartement
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Dienst Terugkeer en Vertrek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • Kerndepartement
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
 • Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)