Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is altijd openbaar. Behalve als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De Wob is een hulpmiddel om gegevens waarover de overheid beschikt openbaar te maken.

De Wob regelt de aanspraak op passieve openbaarheid, dat wil zeggen openbaarheid op verzoek. Daarnaast bevat de wet een verplichting voor bestuursorganen tot actieve openbaarheid. Namelijk proactief informatie beschikbaar stellen. 

Een mogelijke opvolger van de Wob is de Wet open overheid, die nog in behandeling is.

Uitgangspunten overheidscommunicatie

Een kerntaak van overheidscommunicatie is om overheidscommunicatie actief openbaar te maken. Het hoofddoel van de communicatie van de Rijksoverheid is: 'voldoen aan het recht van de burger op communicatie met en informatie van de Rijksoverheid en de ondersteuning van goed democratisch bestuur'. Dit is in 2002 vastgelegd in de Uitgangspunten Overheidscommunicatie.

In deze uitgangspunten staan ook een aantal eisen aan de informatievoorziening van de Rijksoverheid. Deze moet waarheidsgetrouw zijn en voldoende en juiste informatie bevatten. Hierdoor kunnen belangstellenden en belanghebbenden tijdig een zelfstandig oordeel vormen over het beleid. Daarnaast is de informatie begrijpelijk, tijdig, zo gericht mogelijk en niet overbodig.